Privacyverklaring

Piersma.COM, Qubify, IT4WEB en Piersma s.r.o., hierna “wij en ons”, hechten veel waarde aan privacy en internetveiligheid. Via onze websites kun je bijvoorbeeld met ons contact leggen, maar ook diensten raadplegen en/of afnemen. Hiervoor is het noodzakelijk om een aantal (persoons)gegevens vast te leggen. In sommige gevallen verwerken wij daarbij ook privacygevoelige informatie. Vanzelfsprekend verwerken wij je persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen die vanuit de privacywetgeving worden gesteld.

Wat wij nodig hebben
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Wij verzamelen alleen basisgegevens over jou die geen bijzondere informatie of locatie-gebaseerde informatie bevatten. Dit omvat echter wel, wanneer je deze achterlaat of opgeeft, je naam, adres, email, telefoonnummer (contactgegevens). Voorts verzamelen wij technische informatie bij jouw bezoek aan onze websites. Het gaat om je IP adres en gegevens die wij inzetten voor analyse (Google Analytics) doeleinden. Overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Berichten of opmerkingen die je aan ons doorgeeft;

Informatie die je zelf achterlaat op onze websites;

Waarom hebben wij het nodig
Wij moeten op de hoogte zijn van jouw (basis)persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren, jou een dienst te leveren of jou te kunnen informeren over de afgenomen producten en/of diensten. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van je die wij niet nodig hebben om een dienst aan je te leveren of deze te controleren (data minimalisatie), maar wel om ons te verantwoorden dan wel ons te kunnen verdedigen bij juridische kwesties. Denk bij onze verwerking verder aan bijvoorbeeld:

Wat wij er mee doen (verwerking)
Alle persoonsgegevens die wij verwerken worden door onze medewerkers verwerkt, maar voor IThosting en IT-diensten is mogelijk dat deze informatie wordt verwerkt op servers en/of systemen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Met deze partijen hebben wij, daar waar benodigd, verwerkersovereenkomsten afgesloten of zijn er andere passende maatregelen getroffen om de veiligheid en de verwerking van de gegevens te waarborgen. Derde partijen hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens, tenzij de wet hen toestaat om dit te doen. Wij hebben een gegevensbeschermingsregeling protocol om toezicht te houden op de effectieve en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens. Om veerkracht van de verwerkingen te garanderen maken wij veiligheidskopieën van onze ICT systemen. Wij doen dat onder meer om ze te kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens, na een incident, te kunnen herstellen. Natuurlijk kan er bij ons zich ook een technische storing voordoen, in zo’n geval zullen wij, na het herstellen van de data, alle reeds bij ons aangemelde verwijderingsverzoeken vergelijken met de herstelde data en zorgen dat wij geen persoonsgegevens verwerken die wij niet meer mogen bezitten. Wij maken van jouw onze gegevens de volgende veiligheidskopieën;

Wij doen geenszins aan (digitale-)profilering of verwerking van persoonsgegevens op grote schaal.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, of er in enige vorm een transactie plaatsvind, zijn wij verplicht om jouw gegevens (naam, adres, contactgegevens) gedurende minimaal 7 jaar na het verliezen van de geldigheid hiervan voor de Nederlandse belastingwetgeving te behouden (fiscale bewaarplicht). Wanneer deze tijd is verstreken, worden de gegevens vernietigd. Jouw informatie, die wij gebruiken voor marketingdoeleinden, wordt door ons bijgehouden totdat je ons op de hoogte stelt dat je deze informatie niet meer wenst te ontvangen. Zoals hierboven aangegeven beperken wij onze verzameling van jouw persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wanneer wij meer gegevens uitvragen zullen wij hiervoor jouw expliciete toestemming vragen en leggen wij helder uit waarom wij deze additionele informatie noodzakelijk achten.

Wat wij ook graag met jouw gegevens doen
Wij willen jouw naam en e-mailadres gebruiken om je te informeren over onze toekomstige aanbiedingen en andere producten. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en je kunt jezelf op elk moment via de e-mail afmelden.

Minderjarigen
Onze diensten zijn uitsluitend gericht op verwerking van gegevens van meerderjarigen en zakelijke opdrachtgevers. Wanneer wij gegevens van minderjarige ontdekken zullen wij deze verwijderen uit onze systemen.

Wat zijn jouw rechten?
Als je op enig moment van mening bent dat de informatie die wij over je verwerken die onjuist is, ons verzoekt om jouw informatie in te zien, ons verzoekt jouw gegevens te corrigeren of jouw gegevens te verwijderen neem dan contact met ons op zodat wij jou kunnen helpen. Als je een klacht wilt indienen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan of zijn omgegaan, kun je contact opnemen met onze Privacy Officer, deze zal jouw klacht onderzoeken. Wanneer je een verzoek tot inzag, wijziging, correctie of verwijdering bij ons aangeeft/aanvraagt zorgen wij dat dit verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt dat niet; dan brengen wij jou daar tijdig van op de hoogte. Als je niet tevreden bent met ons antwoord of gelooft dat de verwerking van je persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wettelijk kaders, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identificatie
Om frauduleus handelen tegen te gaan verwachten wij dat jij jezelf bij een schriftelijk verzoek identificeert. Dit kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan te leveren. Vergeet dan niet om jouw pasfoto én BSN nummer af te schermen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken. In het geval van een telefonische aanvraag zullen wij jou aan de hand van de bij ons bekende gegevens identificeren. Pas daarna zullen wij jouw verzoek in behandeling mogen nemen.

Aanpassingen in deze privacy verklaring
Uiteraard kunnen wij door ontwikkelingen besluiten om deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze verklaringen te raadplagen. Contact, correctie, inzage, aanpassingen en voor het verwijderen van je gegevens; Neem contact op met onze Privacy Officer. Deze is bereikbaar op privacy@it4web.nl.Terugbelverzoek